DARTS HiVe Shinchon

今日のCOUNT-UP
1..[Namus2]??? 996 2..[Namus2]??? 851 3..[Namus2]??? 768 4..[Namus2]??? 733 5..[Namus2]??? 725 今月のCOUNT-UP
1..Kim Tae Hyun 1139 2..??? 1116 3..[D.lab] Andrea 1052 4..[NAMUS2] RAMBO 1040 5..[DYNASTY] T.H 1014 6..[DYNASTY] BK 1014 7..[DartsHiVe]BK 1001 8..[ShotGear] BORI 1000 9..[Namus2]??? 996 10..[DF]???? 972