FLY

COUNT-UP
1..GRAVTYpFLY 761 2..GRAVTYpFLY 752 3..GRAVTYpFLY 682 4..tamico ono?FLY 624 5..GRAVTYpFLY 613 COUNT-UP
1..O EP 1087 2..GRAVTYpFLY 967 3..ekxAj[ 918 4..[Eɂ 911 5..tomoya10 902 6..Jack 866 7..KAZULONGHRST 842 8..Yah-ManG's11 837 9.. p Japan 782 10..Aj[eLY 716